HOME / Polityka prywatności

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych (RODO) chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach.

Administratorem danych osobowych jest ATP FED z siedzibą w Łódź, 90-203, ul. Pomorska 41, w sprawie ochrony Państwa danych można kontaktować się pisząc na adres administratora wskazany powyżej lub na adres e-mail info@atp-fed.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów na usługi oferowane przez Administratora,
 2. sprzedaży usług oferowanych przez Administratora,
 3. obsługi serwisowej usług oferowanych przez Administratora,
 4. prowadzenia działań marketingowych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
 5. dochodzenia roszczeń,
 6. archiwizacji,
 7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,
 8. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji),
 10. prowadzenia analiz i statystyk w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, stanowisko, danych kontaktowych (e-mail, nr. telefonu) i adresowych, firma reprezentowanego podmiotu, w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być:

 1. udzielona zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi na jego rzecz i w jego imieniu,
 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki,
 3. kancelariom prawnym, obsługującym Administratora w zakresie prowadzonych działań,
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych tj.

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
 2. okres przez jaki są świadczone usługi,
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora,
 4. okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
 5. żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych ATP FED,
 6. prawo do niepodlegania profilowaniu,
 7. przeniesienia swoich danych osobowych.

Zgodnie z art.21 ust.4 RODO informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X
x

ATP FED w Łodzi, jako placówka medyczna, funkcjonuje w tzw. reżimie sanitarnym: codzienna dezynfekcja aparatów, urządzeń, ozonowanie oraz odkażanie całych pomieszczeń przy użyciu najnowocześniejszych środków zwalczających bakterie i wirusy w tym Covid-19 pozwala na ciągłość terapii Naszych pacjentów bez przerw związanych z kwarantanną bądź innymi wydarzeniami dotyczącymi pandemii.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami dot. pandemii Covid-19, celem kontynuowania rehabilitacji Naszych pacjentów, musimy przypomnieć, a zarazem wprowadzić kilka zmian w funkcjonowaniu placówki:

 • celem ograniczenia osób przebywających w pomieszczeniach ATP FED, rodzice, a zwłaszcza dziadkowie naszych pacjentów, winni pozostawać na zewnątrz we własnych pojazdach chyba, że przyjechali środkami komunikacji miejskiej, bądź jest konieczność skorzystania z WC
 • na konsultacje lekarskie zapraszamy pacjentów indywidualnie, a dzieci z jedną osobą towarzyszącą,
 • na zabiegi prosimy bezwzględnie zabierać maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz ręczniki własne,
 • przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk przed zabiegiem/konsultacją oraz po zabiegu/konsultacji. (bezdotykowe stacje dezynfekcji)
 • pacjenci lub ich opiekunowie z widocznymi objawami jakiejkolwiek infekcji (katar, kaszel , gorączka, ból gardła itp.) proszeni są o bezwzględne odwołanie zabiegów i pozostanie w domu
 • w przypadku kontaktu z osobą zakażoną Covid-19 (kwarantanna, obserwacja )prosimy o niezwłoczne poinformowanie telefoniczne

Przepraszamy Państwa za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

X